Dự án nhà máy điện gió Ia Pết – Đăk Đoa 1 và nhà máy điện gió Ia Pết – Đăk Đoa 2

Tuyến: Taicang, Trung Quốc về Đak Đoa, tỉnh Gia Lai UBND tỉnh Gia Lai ngày 18/3/2021 có quyết định số 162 và 163/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhà máy điện gió Ia Pết – Đak Đoa 1 và Ia Pết – Đak Đoa 2 của các doanh nghiệp […]

contact us